miércoles, 12 de noviembre de 2008

respuesta de la dgmn direccion general de medi


hola amigos,os pongo la respuesta que e recibido de la direccion general de medi natural, esta respuesta es la misma que envian a todos los que mandan un email a esta direccion general.

Sr. Rodriguez

Faig referència a l' escrit dirigit al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a aquesta Direcció General, relatiu a la prohibició de l’ús de vesc com a mètode de captura en viu d’ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passarell i cadernera) per a activitats tradicionals.

L’activitat ocellaire, fonamentada en la captura a la natura d’ocells fringíl·lids per a la seva posterior tinença i gaudiment dels seus cants en els concursos, té un fort arrelament a Catalunya i forma part de la tradició i la cultura de molts pobles, com afició i activitat esportiva generada mitjançant les societats ocellaires locals.

L’obligació de preservar la biodiversitat i la nova sensibilitat ambiental, implica l’adaptació d’aquestes pràctiques als nous temps i al marc normatiu europeu i estatal de conservació de la fauna avícola salvatge.

Tant la normativa vigent europea (Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació dels ocells silvestres) com estatal (Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat) prohibeixen l’ús de xarxes i de vesc (liga), com a mètodes de captura d’ocells. Excepcionalment, es pot autoritzar algun d’aquests mètodes de captura prohibits si no hi ha altra solució satisfactòria alternativa, en condicions estrictament controlades i mitjançant mètodes selectius, en petites quantitats i amb les limitacions precises per garantir la seva conservació.

Malauradament, les esmentades normatives no fan cap referència a mètodes de captura tradicionals, sinó que prohibeixen un llistat de mètodes de captura prohibits, com ara el vesc, i n’exceptuen aquells que molt acuradament i de forma justificada, compleixen els requisits abans esmentats.

En aquest sentit, la xarxa abatible és el mètode excepcional de captura en viu d’ocells més estès arreu de Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea i és un mètode de captura considerat més selectiu que el vesc. Així mateix, el vesc ja ha estat informat desfavorablement per la Unió Europea com a mètodes de captura d’ocells.

Per tot i això, per enguany i a la propera normativa que reguli aquesta activitat tradicional de captura en viu, tinença i exhibició publica d’ocells fringíl·lids; es prohibirà l’ús del vesc com a mètode de captura en viu.

Considerem convenient aquesta decisió, per tal de garantir la compatibilitat d’aquesta pràctica tradicional amb els criteris i les normes de conservació i preservació de la biodiversitat, i dels ocells fringíl·lids en particular.

Direcció general del Medi Natural

Barcelona, 12 de novembre de 2008

No hay comentarios: